Czasy Ostateczne

z notatnika pasterza: Obj. 1:1–3

Obj. 1:1–3:

„Objawienie Jezusa Chrystusa, które dał mu Bóg, aby 
ukazać sługom swoim, co ma się stać wkrótce; to też wyjawił On 
za  pośrednictwem  zesłanego  anioła  swojego  słudze  swemu 
Janowi, który poświadczył Słowo Boże i świadectwo Jezusa 
Chrystusa,  i  wszystko co  w  widzeniu  oglądał. 
Błogosławiony  ten,  kto  czyta,  i  którzy  słuchają  słów  tego 
proroctwa i zachowują to, co w nim jest napisane, bo czas jest 
bliski”.  
Obj. 1:1–3

Wyjaśnienie Pierwsze
Ta  księga  została  nazwana  objawieniem.  Słowo objawienie jest  tłumaczeniem  greckiego  słowa [αποκαλυψις apokálypsis —przyp. Red.],  znaczącego odsłonięcie, gdyż  tylko Bóg może odsłonić nam Swoje prawdy. To jest pierwsza rzecz, którą musimy  zapamiętać.  Jeśli  chcemy  zrozumieć,  co  Bóg  chce  nam powiedzieć w Swoim Słowie, musimy sobie uświadomić, że potrzebujemy do tego Ducha mądrości i objawienia. Korzystając jedynie z ludzkiego intelektu, nigdy tego nie pojmiemy.Wyjaśnienie drugie:
Jan otrzymał to objawienie, aby było „ukazane sługom Chrystusa”.  Oznacza  to,  że  adresatami  tego  przesłania  nie  są wszyscy, ale jest ono adresowane jedynie do tych, którzy chcą Mu
służyć, jak niewolnicy. Istnieje różnica między służącym za zapłatę najemnikiem  a  niewolnikiem.  Sługa  pracuje  za  określone
wynagrodzenie,  natomiast  niewolnik  pracuje  za  darmo  dla  swojego pana i nie rości sobie prawa do niczego, co należy do jego pana.
Kto więc jest takim niewolnikiem Pana? Są to ci, którzy z radością porzucili  wszystkie  swoje  życiowe  plany,  ambicje  i  prawa,
aby pełnić  wolę  Boga,  w  każdej  sferze  swojego  życia.  Tylko  tacy wierzący są niewolnikami. Bóg ma wiele sług, ale niewielu niewolników.  Słowo  Bo
że  może  być  dokładnie  rozumiane  tylko  przez niewolników, inni mogą studiować je intelektualnie, tak jak studiuje
się zwykłe książki, ale nigdy nie będą w stanie zrozumieć zawartej w nim prawdy duchowej.
Jezus wyjaśnia to w Ewangelii Jana 7:17 — tylko poprzez posłuszeństwo Bożej woli można poznać prawdę.

Wyjaśnienie trzecie:
Mówi  nam,  że  ta  księga  została  Janowi ukazana,co oznacza, że została przekazana w formie obrazów. W pierwszych trzech  rozdziałach  czytamy  o:  świecznikach,  gwiazdach,  nogach
z brązu, mieczu obosiecznym, ukrytej mannie, białym kamyku etc.
Nie  jest  to  opis  literalny,  ale  jest  to  symbolika  duchowej  rzeczywistości.  Musimy  więc  badać  Pisma,  zestawiając  ze  sobą  różne
fragmenty, aby zrozumieć, co oznacza ta symbolika.

Wyjaśnienie czwarte
Jan nazywa to odsłonięciem Słowa Bożego (werset 2).
W Księdze Objawienia 22:18 – 19 dowiadujemy się, że wymierzono surowy wyrok każdemu, kto coś dodaje lub coś ujmuje ze słów tej
księgi.  W  żadnej  innej  księdze  Biblii  nie  ma  tak  poważnego ostrzeżenia.  Pamiętajmy, że każdy frag
ment Słowa Bożego  został nam  dany  „do  nauki,  strofowania,  poprawiania  i  wychowywania w sprawiedliwości”, aby każdy z nas stał się „doskonały,
do  wszelkiego dobrego dzieła w pełni przygotowany”
(2Tm 3:16–17).

Po piąte
W wersecie drugim czytamy, że Księga Objawienia jest
świadectwem  Jezusa  Chrystusa.  W  rozdziale  19:10,  napisano  też, że  „świadectwem  Jezusa  jest  duch  proroctwa”.  Oznacza  to, że
prawdziwe  proroctwo  zawsze  będzie  kierowało  naszą  uwagęna  Pana,  a  nie  na  samo  wydarzenie.  Zrozumienie  prawdziwego
proroctwa  zawsze  uniży  nas przed  Panem  i  nie  będzie  budować
naszego ja z powodu posiadania wiedzy lub rozumienia nadchodzących wydarzeń. Nawet jeżeli błędnie interpretujemy kolejność nadchodzących wydarzeń, nigdy nie będziemy w błędzie odnośnie do
poznania Pana. Pomimo  że  Objawienie  odsłania  nam  „co  ma  się  stać  wkrótce”
(werset  1),  to  nie  jest  to  jego  główny  cel.  Zostało  nazwane  też 6„świadectwem Jezusa Chrystusa” izostało nam dane nie tylko po to,
byśmy znali szczegóły przyszłych wydarzeń, ale także po to, abyśmy zrozumieli, że  Pan Jezus ma  kontrolę nad  wszystkimi przyszłymi
wydarzeniami. Najważniejszym przesłaniem Księgi Objawienia jest triumf naszego Pana, dlatego studiujmy tę księgę, patrząc na Jezusa
.
Po szóste.
W Księdze Objawienia obiecano błogosławieństwo tym,
którzy „zachowują to, co jest w niej napisane”
(werset  3).Jest  to ostatnia księga, którą nam dano, abyśmy pozostali POSŁUSZNI do samego końca, gdyż posłuszeństwo każdemu fragmentowi Pisma jest
błogosławieństwem.  Księga  Objawienia to  jedyna  księga,  która zawiera  obietnicę  szczególnego  błogosławieństwa  dla  wszystkich,
którzy są posłuszni temu,co zostało w niej napisane. Jeżeli nawet nie rozumiemy  symbolikiw niej zawartej, to wystarczy, abyśmy byli
posłuszni temu, co  w niej przeczytamy. Nie  ma  w  niej błogosławieństwa  dla  tych,  którzy  rozumieją  interpretację  symboli,  czy
właściwie  interpretują  kolejność  nadchodzących  wydarzeń.  Posłuszeństwo znaczy u Boga o wiele więcej niż intelektualne rozumienie
Jego słów. Niestety, większość wierzących znacznie bardziej ceni sobie zna
jomość Bożego Słowa niż posłuszeństwo Temu Słowu.Pokarm, który spożywamy, zmienia się w nasze ciało, krew i kości,
nawet jeżeli nie rozumiemy, w jaki sposób to się dzieje. Wystarczy, że  nasz  system  trawienny  działa  prawidłowo.  Tak  samo  jestz  rzeczywistoś
cią  duchową.  Wiedza  bez  posłuszeństwa  jest  jak niestrawiony pokarm, który przynosi śmierć
,zamiast życia. Tylko wiedza  połączona  z  posłuszeństwem  przynosi  życie.  Dlatego  już na  samym  początku,  jak  również  i  na  końcu  Księgi  Objawienia,
dostaliśmy dwukrotne wezwanie do posłuszeństwa (1:3; 22:7). Cała treść  tej  księgi  umieszczona  jest  pomiędzy  dwoma  wezwaniami do posłuszeństwa.

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina