Czasy Ostateczne

DEMONOLOGIA

Czym zajmuje się demonologia chrześcijańska?Chrześcijańska demonologia opiera się na studiowaniu biblijnego nauczania na temat demonów. Chrześcijańska demonologia ściśle związana jest z angelologią, porusza kwestie tego kim są demony i w jaki sposób działają. Szatan i jego demony są upadłymi aniołami, realnie istniejącymi postaciami, które prowadzą ciężką batalię przeciwko Bogu, jego świętym aniołom i ludowi Bożemu. Chrześcijańska demonologia pomaga nam być świadomym istnienia szatana i jego zwodniczych sposobów działania.
Więc Czym zajmuje się demonologia ? Demonologia zajmuje się tematyką demonów. 


Poniżej zamieszczamy kilka ważnych kwestii jakimi zajmuje się chrześcijańska demonologia: 

1. Co Biblia mówi na temat demonów ? 
Biblia wskazuje, że demony są upadłymi aniołami, aniołami, które należą do szatana, bo sprzeciwiły się Bogu. Szatan i jego demony pragną teraz zwieść i zniszczyć wszystkich tych, którzy naśladują i oddają Bogu cześć.

2. W jaki sposób, z jakiego powodu i kiedy szatan został strącony z nieba ?
Szatan został wypędzony z nieba, ponieważ popadł w grzech pychy, a to doprowadziło go do buntu przeciwko Bogu. Dokładny czas tych wydarzeń nie jest podany w Piśmie Świętym. Mogło się to wydarzyć poza czasem jaki znamy obecnie, a zatem jeszcze przed stworzeniem czasu i przestrzeni.

3. Z jakiego powodu Bóg dopuścił do tego, by niektóre anioły popadły w grzech ?
Anioły, które upadły i stały się demonami miały wolną wolę, aby podjąć wybór- Bóg ich nie przymusił do niczego, ani też nie zachęcił do grzechu. One zgrzeszyły podejmując dobrowolny wybór, dlatego zasługują na wieczny gniew Boży.

4. Czy chrześcijanie mogą być opętani przez demony ? 
Wierzymy głęboko, że chrześcijanie nie mogą podlegać władzy demonów (być przez nie opętani). Mamy przekonanie, że istnieje różnica pomiędzy byciem opętanym, a byciem podatnym czy uległym na działanie demona.

5. Czy we współczesnym świecie działają demony ? 
Biorąc pod uwagę fakt, że „przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć” (1 Piotra 5.8) oraz wiedząc, że nie jest wszechobecny, wydaje się logiczne, że posyła swoje demony, aby wypełniały jego dzieło w świecie.

6. Kim byli Olbrzymi ?
Olbrzymi („upadli giganci”) byli pokoleniem powstałym z połączenia synów Bożych z kobietami o czym czytamy w 1 Księdze Mojżeszowej 6.1-4. Wciąż toczy się dyskusja odnośnie tożsamości „synów Bożych.”

Wielu ludzi wierzy, że szatan i jego demony są jedynie personifikacją zła. Chrześcijańska demonologia pomaga nam zrozumieć naturę zła, naszej duchowej walki. Naucza nas w jaki sposób oprzeć się i przezwyciężyć złego i jego pokusy. Uwielbiajmy Boga za zwycięstwo nad ciemnością poprzez naszego Pana Jezusa Chrystusa! Mimo, iż chrześcijanie nie powinni obsesyjnie zajmować się demonologią, to jednak właściwe jej zrozumienie pomaga uciszyć nasze lęki, trwać w bliskiej relacji z Panem Jezusem Chrystusem oraz pozostawać czujnym. Mamy Ducha Świętego, który mieszka w naszych sercach, „gdyż Ten, który jest w was, większy jest, aniżeli ten, który jest na świecie” (1 Jana 4.4).

Kluczowy werset odnoszący się do chrześcijańskiej demonologii pochodzi z 2 Koryntian 11.14-15, „I nic dziwnego; wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. Nic więc nadzwyczajnego, jeśli i słudzy jego przybierają postać sług sprawiedliwości; lecz kres ich taki, jakie są ich uczynki.”Pytania Demonologiczne:


Dlaczego sprawiedliwy i kochajacy Bóg nie wybaczy upadłym aniołom ?

Z jakiego powodu Bóg nie daje szansy pokuty upadłym aniołom ?

Biblia nigdzie dokładnie nie odnosi się do kwestii upadłych aniołów, którzy mieliby szansę pokutować, ale możemy poznać kilka wzmianek odnoszących się do tego zagadnienia.

Po pierwsze
Szatan (Lucyfer) był jednym z najdostojniejszych aniołów, prawdopodobnie najwyższym (Księga Ezechiela 28.14). Lucyfer i wszystkie anioły przebywały bezustannie w obecności Bożej i poznały jego chwałę. Stąd też nie miały żadnego wytłumaczenia dla swojego buntu przeciwko Bogu i odwrócenia się od Niego. Nie były kuszone. Lucyfer i inne anioły, które się Bogu sprzeciwiły, pogardziły tym co znały, by czynić zło.

Po drugie
Bóg nie zapewnił planu odkupienia dla aniołów, tak jak to uczynił dla ludzi. Konsekwencją upadku ludzi była konieczność złożenia ofiary za grzech, a Bóg zapewnił to składając za nas ofiarę w Jezusie Chrystusie. W swojej łasce, Bóg odkupił ludzkość i przyniósł chwałę dla samego siebie.

Taka ofiara nie stała się udziałem aniołów. Poza tym ci aniołowie, którzy pozostali przy Bogu nazwani są „wiernymi aniołami” (1 Tymoteusza 5.21). Wiemy, na podstawie biblijnej doktryny o wybraniu, że ci, których Bóg przeznaczył do zbawienia będą uratowani, i że nic nie może oddzielić ich od miłości Bożej (Rzymian 8.38-39). Zatem ci aniołowie, którzy sprzeciwili się Bogu nie byli „wybranymi aniołami” Bożymi.

I w końcu, Biblia nie daje nam żadnych powodów by wierzyć, że anioły pokutowałyby, nawet jeśli Bóg dałby im okazję do tego (1 Piotra 5.8). Upadłe anioły wydają się całkowicie przeciwstawiać Bogu i atakować lud Boży. Biblia mówi, że suwerenny boży sąd jest zróżnicowany zgodnie z tym, jak duże ma poznanie dana osoba (Ew. Łukasza 12.48). Upadłe anioły zatem, z tak dużą wiedzą jaką posiadły na temat Bożej chwały, zasługują na wielki, Boży gniew.


Czy można sprzedać własną duszę diabłu ?
W zmyślonej opowieści Dr Fausta, człowiek zawiera pakt z diabłem: w zamian za oddanie jemu swojego ciała i duszy, człowiek otrzyma nadziemską władzę i moc doświadczania przyjemności przez 24 lata. Diabeł godzi się na ten układ, a Dr Faust doświadcza różnych uciech grzechu, mimo że jego koniec jest bliski. Po upływie 24 lat, Faust próbuje pokrzyżować plany diabła, ale spotyka go straszne rozczarowanie. Ta legenda ma świetne przesłanie moralne i jest doskonałą metaforą dotyczącą ciężaru grzechu, to jednak fabuła nie ma żadnych podstaw biblijnych.

Biblia nie podaje przykładu żadnej osoby, która mogłaby „sprzedać duszę” diabłu, czy zawrzeć z nim jakiś pakt. Poniżej zamieszczamy kilka informacji, jakie objawia nam Pismo Święte na temat szatana:

1) Szatan posiada wystarczającą władzę by sprzeciwić się nawet aniołom (Juda 9; Księga Daniela 10.12-13).

2) Szatan szuka okazji do tego by zwieść ludzi, nawet przybierając postać anioła światłości (2 Koryntian 11.14-15).

3) Bóg zapewnił nam różne sposoby na to, by bronić się przed atakami szatana (Efezjan 6.11-12).

4) Władza szatana ograniczona jest do tego na co Bóg przyzwala, gdy wypełnia swoją wolę (Księga Joba 1.10-12; 1 Koryntian 10.13).

5) Szatan, będąc „bogiem tego świata” ma władzę nad tymi, którzy żyją na tym świecie bez Chrystusa (2 Koryntian 4.4).

Oczywiście są osoby, które zostały opętane (owładnięte są) działaniem szatana w swoim życiu, np. młoda kobieta mająca ducha wieszczego w Filippi (Dzieje Apostolskiej 16.16-19). Są także osoby, które zaangażowały się w działalność szatana, np. czarnoksiężnik Szymon (Dzieje Apostolskie 8.9-11) czy Elymas (Dzieje Apostolskie 13.8). Jednak we wszystkich tych trzech przypadkach moc Boga chroni ich przed zniewoleniem szatana. W gruncie rzeczy, Szymon otrzymuje szansę odwrócenia się od dawnego życia i pokuty (Dzieje Apostolskie 8.22), chociaż poniósł nieodwracalne „straty” na swojej duszy przez to, że dawniej zajmował się różnymi szatańskimi rzeczami.

Bez Chrystusa jesteśmy wszyscy przeznaczeni na potępienie i śmierć (Rzymian 3.23). Zanim zostaniemy zbawieni (uratowani od grzechu) trwamy w niewoli diabła, o czym czytamy w 1 Jana 5.19 „My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem.” Wychwalajmy Pana, mamy nowego Mistrza, jedynego który jest w stanie złamać więzy grzechu i uwolnić nas na wieki (1 Koryntian 6.9-11; Ew. Marka 5.1-15).

Czasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina