Czasy Ostateczne

Proroctwa

Streszczenie Proroctwa Biblijne dotyczące końca świata.Prawie każda Księga Biblii zawiera proroctwa na temat czasów ostatecznych. Mowa na temat tych proroctw i próba poukładania ich może być trudnym zadaniem ale mimo to spróbujmy !


 Oto bardzo podstawowe streszczenie tego, co mówi Biblia na temat czasów ostatecznych: 
a.
Chrystus zabierze wszystkich nowo narodzonych wierzących, którzy są częścią Jego Kościoła (nowotestamentowi święci) w trakcie tak zwanej Paruzji, pochwycenia 
(1 List św. Pawła do Tesaloniczan 4:13-18; 1 List św. Pawła do Koryntian 15:51ff). Wierzący zostaną nagrodzeni za dobre uczynki i służbę wykonywaną w trakcie swojego życia na ziemi na Sądzie Ostatecznym Chrystusa, lub nie zostaną nagrodzeni, nie otrzymają życia wiecznego, gdyż nie byli posłuszni i nie służyli (1 Koryntian 3:11-15; 2 Koryntian 5:10).

b.
Antychryst (bestia) zostanie władcą i podpisze traktat pokojowy (przymierze) z Izraelem na siedem lat (Księga Daniela 9:27). Ten czas siedmiu lat będzie znany jako czas ucisku. W jego trakcie będą miały miejsce wielkie wojny, głód, zarazy i katastrofy naturalne. Bóg będzie wylewał swój gniew przeciwko grzechowi, złu i nieprawości. Ucisk będzie cechowała obecność czterech jeźdźców apokalipsy, otwarcie siedmiu pieczęci, trąba i czara gniewu.

c.
Mniej więcej w połowie trwania siedmiu lat pokoju, antychryst złamie pokojowe przymierze z Izraelem i znów wybuchnie wojna przeciwko niemu. Antychryst doprowadzi do ohydy spustoszenia i ustawi swój wizerunek w świątyni, tak by ludzie go czcili (Księga Daniela 9:27; 2 List św. Pawła do Tesaloniczan 2:3-10). Druga część ucisku znana jest jako Wielki Ucisk i czas prześladowania Jakuba.
d.
Pod koniec trwania siódmego roku ucisku antychryst dokona ostatecznego ataku na Jerozolimę, którego kulminacja będzie miała miejsce w Bitwie Armagedon. Jezus Chrystus wróci, zniszczy antychrysta i jego armie, i wrzuci je do jeziora ognia (Apokalipsa 19:11-21). Wtedy Chrystus zwiąże szatana w więzieniu na 1000 lat i będzie rządził w swoim ziemskim królestwie przez 1000 lat (Apokalipsa 20:1-6).

e.
Pod koniec tysiącletniego panowania szatan zostanie wypuszczony, ponownie pobity, a później wrzucony do jeziora ognia (Apokalipsa 20:7-10). Wtedy Chrystus osądzi wszystkich niewierzących (Apokalipsa 20:10-15) na wielkim Białym Tronie Sądu Ostatecznego, wtrącając ich wszystkich do jeziora ognia. Później Chrystus zapoczątkuje istnienie Nowego Nieba i na Nowej Ziemi i Nowego Jeruzalem – które będą wiecznym domem ludzi wierzących. Nie będzie więcej grzechu, smutku czy śmierci (Apokalipsa rozdziały 21-22).Czytaj Apokalipsa św. Jana
www.Eschatologia.098.pl


Szkoła Biblijna
www.school.blessingme.org

Dziesięcina
www.blessingme.orgCzasy Ostateczne

Dziesięcina

Czytaj Apokalipsa św. Jana


Szkoła Biblijna


Dziesięcina